De meest aangewezen plaats om uw huisarts te raadplegen is de praktijkruimte. Daar hebben we uw medisch dossier en de nodige hulpmiddelen ter beschikking en gebeurt de raadpleging het rustigst en meest efficiënt.

VOORLOPIG KUNNEN ALLEEN PERSONEN DIE AL IN HET PATIENTENBESTAND ZIJN OPGENOMEN, ONLINE EEN AFSPRAAK VASTLEGGEN! Alle andere personen dienen eerst telefonisch contact te nemen.

Om zoveel mogelijk patiënten op de gewenste dag een afspraak te kunnen geven, om de wachttijden tot een minimum te beperken, en om toch volgens de regels van goede geneeskunde te kunnen werken, vragen we  de volgende principes te respecteren:

 • kom aub stipt op tijd. Indien u merkt dat u dit niet gaat lukken, neem dan aub telefonisch contact.
 • indien een afspraak niet kan doorgaan, verwittig dan zo vroeg mogelijk
 • de voorziene tijd voor een afspraak is 15 minuten (maar meestal voorzien we wat extra tijd..). Indien u meerdere problemen wilt voorleggen, kan het zijn dat enkel het meest dringende probleem grondig besproken kan worden en dat we u een bijkomende afspraak dienen voor te stellen.
 • komt u met meer dan 1 persoon, vraag dan ook meerdere afspraakmomenten aan.
 • bekijk vooraf welke chronische medicatie u nodig heeft
 • een beperkte wachttijd is soms mogelijk (spoedgeval, onverwacht tijdrovender probleem..), maar we doen ons best om dit zoveel mogelijk te vermijden
 • voor het opvragen van resultaten of voor een kort advies, kunt u mij bellen tijdens de consultatie-uren. Langdurige telefoongesprekken proberen we te vermijden.
  Voor specifieker vragen over bv. labo- of RX-resultaten, adviezen die meer tijd in beslag nemen (reisvaccinaties, diëten ..), medicatie- en kiné-voorschriften, gezondheidsattesten e.d., dient U op raadpleging te komen.
 • gelieve zoveel mogelijk gebruik te maken van het online-agendasysteem (en varianten) . Telefonisch een afspraak vastleggen? Dat kan, tijdens de consultatie-uren, en bij voorkeur in de voormiddag.
 • Voor dringende zaken ben ik natuurlijk gans de dag telefonisch te bereiken.


HUISBEZOEKEN: alleen telefonisch aan te vragen

Patiënten die zich om een ernstige reden niet kunnen verplaatsen (te ziek, gehandicapt, slecht ter been..) kunnen telefonisch een huisbezoek aanvragen, liefst tussen 8.00 u en 11.00u ’s morgens. Voor dringende problemen kan je natuurlijk om het even wanneer telefonisch contact nemen. Vermeld bij uw aanvraag steeds naam en voornaam,  adres, telefoonnummer en bondige reden van de aanvraag.

ALGEMENE OPMERKINGEN

Via email kunnen er nooit afspraken of huisbezoeken aangevraagd worden. Er wordt door mij ook nooit gecommuniceerd via email, tenzij in vooraf afgesproken en wel omschreven situaties. Dit om evidente praktische en medisch-juridische redenen.

De erelonen zijn conform de RIZIV-conventie. Ik  engageer me dus om de afgesproken tarieven te volgen.
Sinds juli 2008 is er een supplement voorzien voor een raadpleging na 18.00u (momenteel 4 euro). Dit bedrag krijgt u volledig terugbetaald door het ziekenfonds als u bij uw huisarts correct ingeschreven bent met een zogenaamd GMD = globaal medisch dossier.


GMD

Waarom een GMD?

Het is de bedoeling dat al uw medische gegevens bij uw huisarts terechtkomen en beheerd worden. Zo heeft hij een overzicht van uw gezondheidsproblemen, worden nutteloze onderzoeken vermeden en kan het efficiëntst worden doorverwezen naar andere hulpverleners.
Vooraleer u naar een specialist gaat, is het aangewezen eerst uw huisarts te consulteren. Als u een GMD heeft bij uw huisarts, is bovendien het remgeld voor de eerste consultatie bij bepaalde specialisten ook minder. Gaat u toch op eigen initiatief, vraag dan in elk geval aan de specialist om een verslag te sturen naar uw huisarts (ook bij de gynecoloog, huidarts, oogarts..).

Als u een GMD heeft bij uw huisarts krijgt u voor elke raadpleging bij uw huisarts een vermindering van 30% op uw eigen bijdrage (remgeld). Voor patiënten <10 jaar, >75j, en chronisch zieken geldt dit ook voor een huisbezoek.
U geniet reeds van het verminderde remgeld vanaf de eerste raadpleging waarbij het GMD wordt geopend.

Uw huisarts zal tijdens de eerste consultatie met uw akkoord het GMD 'officialiseren' en het GMD-forfait rechtstreeks factureren aan het ziekenfonds. Nadien zal jaarlijks het GMD verlengd worden naar aanleiding van de eerste consultatie van het betreffende jaar. Als huisarts worden we door het ziekenfonds vergoed voor het beheer van uw dossier en als patiënt wordt u door het ziekenfonds financieel beloond als u voor dit systeem kiest (cfr. verminderd remgeld).

Sinds juli 2015 is de 'Derdebetalersregeling' verplicht voor personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming (code eindigend op 1). Het volledige honorarium wordt dan rechtreeks aan het ziekenfonds gefactureerd en u dient voor een raadpleging enkel het het remgeld te betalen. Ook in financiële noodsituaties kunnen we dit systeem toepassen.


A. Afspraak maken via internet

Klik op de website op “online afspraken” of onder consultaties op “Maak afspraak via internet”.

Als u voor de eerste keer gebruik maakt van de online agenda, dan dient u zich eerst te registreren. Als gebruikersnaam gebruikt u bij voorkeur (uw)  'NAAMVOORNAAM' . 
Van zodra uw registratie door ons geactiveerd is, kunt u online afspraken vastleggen. 

B. Afspraak maken per SMS

Een afspraak maken per SMS kan door een SMS te sturen naar 3111, met als tekst afspraak huisarts.

U ontvangt automatisch een SMS terug met hierin enkele beschikbare afspraakmomenten.
Elke afspraakmoment begint met een letter, gevolgd door de datum, het uur en de arts, bvb A=mb 13/09 14:00 , B=mb 13/09 14:45 …

Om de afspraak te boeken, stuurt U een SMS, met het woord afspraak, een spatie, gevolgd door de letter van de gewenste afspraak.

U krijgt per kerende een SMS met de bevestiging dat de afspraak geregistreerd werd.