Doel: wachttijden tot een minimum beperken.
Uitzondering: op dinsdagvoormiddag blijft er een vrije raadpleging van 8.00u-10.00u.

De meest aangewezen plaats om uw huisarts te raadplegen is het kabinet. Daar hebben we uw medisch dossier en de nodige hulpmiddelen ter beschikking en gebeurt de raadpleging het rustigst en meest efficiënt.

VOORLOPIG KUNNEN ALLEEN PERSONEN DIE AL IN HET PATIENTENBESTAND ZIJN OPGENOMEN, ONLINE EN VIA SMS AFSPRAKEN VASTLEGGEN! Alle andere personen dienen vooraf telefonisch contact te nemen.

Om zoveel mogelijk patiënten op de gewenste dag een afspraak te kunnen geven, om de wachttijden tot een minimum te beperken, en om toch volgens de regels van goede geneeskunde te kunnen werken, vragen we aan iedereen de volgende principes te hanteren:

 • kom stipt op tijd. Indien u merkt dat u dit niet gaat lukken, neem dan aub onmiddellijk telefonisch contact.
 • indien een afspraak niet kan doorgaan, verwittig dan zo vroeg mogelijk
 • de voorziene tijd voor een afspraak is 15 minuten. Indien u meerdere problemen wilt voorleggen, kan het zijn dat enkel het meest dringende probleem grondig besproken kan worden en dat we u een bijkomende afspraak dienen voor te stellen.
 • komt u met meer dan 1 persoon, vraag dan ook meerdere afspraken
 • bekijk vooraf welke chronische medicatie u nodig heeft
 • een beperkte wachttijd is soms mogelijk (spoedgeval, onverwacht tijdrovender probleem..), maar wordt zoveel mogelijk vermeden.
 • voor het opvragen van resultaten of voor een kort advies, kunt u mij bellen tijdens de consultatie-uren. Langdurige telefoongesprekken proberen we te vermijden.
  Voor specifieker vragen over bv. labo- of RX-resultaten, adviezen die meer tijd in beslag nemen (reisvaccinaties, diëten ..), medicatie- en kiné-voorschriften, gezondheidsattesten e.d., dient U op raadpleging te komen.
 • gelieve zoveel mogelijk gebruik te maken van het online-agendasysteem. Het is ook mogelijk met uw GSM het SMS-systeem te gebruiken (dan wel beperkte keuze aan afspraakmomenten). Een derde mogelijkheid, maar dan vooral voor patiënten die niet over Internet of GSM beschikken, is gewoon telefonisch een afspraak vast te leggen. Telefoneer alleen tijdens de consultatie-uren, en dan nog bij voorkeur in de voormiddag.

 • Voor dringende zaken ben ik natuurlijk gans de dag telefonisch te bereiken.

Uitleg over het online agenda systeem en SMS systeem: zie verder.


HUISBEZOEKEN: alleen telefonisch aan te vragen

Patiënten die zich om een ernstige reden niet kunnen verplaatsen (te ziek, gehandicapt, slecht ter been..) kunnen telefonisch een huisbezoek aanvragen, liefst tussen 8.00 u en 11.00u ’s morgens. Voor dringende problemen kan je natuurlijk om het even wanneer telefonisch contact nemen. Vermeld bij uw aanvraag steeds naam en voornaam, volledige adres, telefoonnummer en bondige reden van de aanvraag.


ALGEMENE OPMERKINGEN

Via email kunnen er nooit afspraken of huisbezoeken aangevraagd worden. Er wordt door mij ook nooit gecommuniceerd via email, tenzij in vooraf afgesproken en wel omschreven situaties. Dit om evidente praktische en medisch-juridische redenen.

De erelonen zijn conform de RIZIV-conventie. Dit akkoord betekent dat ik me engageer om de afgesproken tarieven te volgen. (Als de patiënt bijzondere eisen stelt, is het volgens het akkoord artsen-ziekenfondsen toegelaten om een bijkomend honorarium aan te rekenen. Dit zal normaal gezien zelden of nooit van toepassing zijn.)
Sinds juli 2008 is er een supplement voorzien voor een raadpleging na 18.00u (momenteel 4 euro). Dit bedrag krijgt u volledig terugbetaald door het ziekenfonds als u bij uw huisarts correct ingeschreven bent met een zogenaamd GMD = globaal medisch dossier.


GMD

Waarom een GMD?

Het is de bedoeling dat al uw medische gegevens bij uw huisarts terechtkomen en beheerd worden. Zo heeft hij een overzicht van uw gezondsheidsproblemen, worden nutteloze onderzoeken vermeden en kan het efficiëntst worden doorverwezen naar andere hulpverleners.
Vooraleer u naar een specialist gaat, is het aangewezen eerst uw huisarts te consulteren. Als u ‘officieel’ een GMD heeft bij uw huisarts, is bovendien het remgeld voor de eerste consultatie bij bepaalde specialisten ook minder. Gaat u toch op eigen initiatief, vraag dan in elk geval aan de specialist om een verslag te sturen naar uw huisarts (ook bij de gynecoloog, huidarts, oogarts..).

Als u een GMD heeft bij uw huisarts krijgt u voor elke raadpleging bij uw huisarts een vermindering van 30% op uw eigen bijdrage (remgeld). Voor patiënten <10 jaar, >75j, en chronisch zieken geldt dit ook voor een huisbezoek.
U geniet reeds van de verminderde ‘opleg’ vanaf de eerste raadpleging waarbij het GMD wordt geopend.

Wat moet u hiervoor doen?

Uw huisarts zal 1x/jaar op uw Getuigschrift van Verstrekte Hulp (= briefje om terug te trekken bij ziekenfonds) bijkomend een GMD-nomenclatuurnummer aanbrengen en tegelijkertijd het supplement of administratief forfait aanrekenen dat u 100% terugbetaald krijgt van het ziekenfonds (momenteel bedraagt dit 30 euro). Als huisarts worden we dus door het ziekenfonds vergoed voor het beheer van uw dossier en als patiënt wordt u door het ziekenfonds financieel beloond als u voor dit systeem kiest.

Sinds juli 2015 is de 'Derdebetalersregeling' verplicht voor personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming (code eindigend op 1). Alles wordt dan rechtreeks met het ziekenfonds geregeld en u dient voor een raadpleging enkel het het remgeld te betalen. Ook in financiële noodsituaties kunnen we dit systeem toepassen.

A. Afspraak maken via internet

Klik op de website op “online afspraken” of onder consultaties op “Maak afspraak via internet”.

Als u voor de eerste keer gebruik maakt van de online agenda, dan dient u zich eerst te registreren. Als gebruikersnaam gebruikt u bij voorkeur (uw)  'NAAMVOORNAAM' . 
Van zodra uw registratie door ons geactiveerd is, kunt u online afspraken vastleggen. 

B. Afspraak maken per SMS

Een afspraak maken per SMS kan door een SMS te sturen naar 3111, met als tekst afspraak huisarts.

U ontvangt automatisch een SMS terug met hierin enkele beschikbare afspraakmomenten.
Elke afspraakmoment begint met een letter, gevolgd door de datum, het uur en de arts, bvb A=mb 13/09 14:00 , B=mb 13/09 14:45 …

Om de afspraak te boeken, stuurt U een SMS, met het woord afspraak, een spatie, gevolgd door de letter van de gewenste afspraak.

U krijgt per kerende een SMS met de bevestiging dat de afspraak geregistreerd werd.

Kost gebruik van de shortcode 3111: 50 cent per verzonden of ontvangen SMS.
De afspraakbevestiging op het einde is gratis.